• IMATGES AÈRIES I SERVEIS TOPOGRÀFICS

  Serveïs topogràfics aeris amb última tecnologia dron i 3D

 • IMATGES AÈRIES

  Enregistrament audiovisual aeri i interpretacions 3D

 • TECNOLOGIA I PROFESSIONALITAT

  Equips tecnològics d'última generació i qualificacions AEASA

TERRALTOP SERVEIS TOPOGRÀFICS

Som una empresa de topografia formada per gent amb més de 10 anys d'experiència en el sector. El nostre compromís és resoldre les necessitats dels nostres clients d'una manera eficient, aplicant les eines i la tecnologia d'última generació

Especialitzats en

 • Topografia convencional 84%

 • Serveis Aeris 99%

 • Models 3D 90%

 • Vídeos corporatius 66%

Serveis

Projectes topogràfics

 • Mesurament, partions i replantejos de finques rústiques i urbanes.

 • Certificats de Georeferenciació.

 • Generació de fitxer GML per a cadastre.

 • Aixecaments topogràfics per a projectes d'urbanització i reparcel•lació.

 • Aixecaments topogràfics per a projectes d'expropiacions i demolicions.

 • Aixecaments topogràfics per a projectes d'enginyeria, mineria i arqueologia.

 • Obtenció del model digital del terreny i càlculs de volumetries.

 • Obtenció de models digitals de façanes, edificis, etc...

 • Vols fotogramètriques, restitucions i generació de models 3D.

 • Models arqueològics, ortofotos, i estudis de distribució arqueològica.

Obra civil

 • Equips de treball en obra, per dies, setmanes o mesos.

 • Assistència tècnica a les adreces d'obres.

 • Encaixi de projectes d'urbanització / edificació.

 • Anivellacions d'obra, xarxes d'anivellació...

 • Càlcul de moviments de terres.

 • Observació de moviments d'estructures.

 • Replantejos en camp.

Mineria

 • Aixecament topogràfic de la concessió minera.

 • Obtenció del Model Digital del Terreny de la mina.

 • Plans per als plans de labors.

 • Vols fotogramètrics i restitucions fotogramètriques.

 • Disseny de l'estat final de la pedrera.

 • Càlcul de reserves de l'explotació minera.

 • Càlcul de volums en explotacions anuals.

 • Càlcul de volums d'apilaments.

 • Disseny de màxima capacitat d'apilaments.

 • Replantejo de concessions mineres en coordenades UTM (ETRS89) o (ED50).

 • Càlcul de desnivells, densitats, girs, etc.

Gestió del territori

 • Certificats de Georeferenciació per a notaris, registradors, etc.

 • Generació de fitxers GML per a cadastre.

 • Mesurament de parcel•les, Certificació de superfícies.

 • Solució d'errors cadastrals.

 • Partions.

 • Replantejos.

 • Segregacions.

 • Mediació conflicte de bogues.

 • Agrupacions.

 • Informes judicials.